sábado, 1 de abril de 2017

FERNAN YAÑEZ : DOCUMENTO ( AÑO 1421 ).

                                                             25 JUNIO 1421 

     Copia da escritura de partición de bens entre Fernán Yañez de Soutomaior e Lopo Sánchez de Ulloa de todos os bens e dereituras do porto de Cambados, Couto de Nogueira e Rial de Corvos. 

Hesta e a partición que fican aparte. a parte. do Santo Sepulcro. 

  Primeyramente o pazo e curral de so o piñeiro en que soya morar D.ª Mayor, con todas las cassas e formas de cassas que estan derredor do curral e do pazo. 

 Iten, poemos con esta partizon do Santo Sepulcro a feligresia de San Vizensso con todas las direyturas e pan e viño e señorio que pertenece a o Mosteyro de Nogueyra, con todos los homes fidalgos e lanzeyros e labradores e moradores e pobladores na dita feligresia; 

 salbamente decimos que partan ambos en todas feligresias e padroadgos de todas las yglesias que o ajan de por medio. Iten le poemos mais todas las heredades como been desde lo rio da ponte da beyga de Zacande, que esta junto con o moyño de Juan de Souto e vay dar fasta en toda ha vila de Penente. 


    Iten mais poemos con esta dita partizon as bouzas do mosteyro como been de Cima de Vila e been topar eno agro de Torallo y do carrill do carro asta a pedreyra con a bouza da Medoña. 

  Iten mais poemos con esta dita partizon o lugar de Santa Mariña Dozo con a pertenenzas segun perteneze a o Mosteyro desde la fonte como corre o rrego que vay para Cambados e corre asta o mar e esto non se entenda, o que pertenece a fegresia de Santa Mariña. 

   Iten poemos mais con esta dita partizon a metad do porto de Cambados como bay polo dito rego asopee aparte onde mora Roy Fernandez e Alonso de Mouran e con a casa noba que faz Fernan Alvariño. 

   E esta partizon baa asta la fonte de Cambados; e fiquelles á salvo a a geira que ahora ten PAYO GOMEZ q.e ajan ambos de por medio hasta poderen cobrar e que quel ouber esta partizon faza viñas e cassas sin embargo de outro sivir quelle cumpre. 

  Iten mais poemos en esta partizon con esta feligresia de San Vicensso os moyños da vila de Fayendes que pertenecen a o mosteyro de Nogueyra. 

    Iten poemos con San Vicenso catro teigas de pan ena Medoña. 

   Iten poemos mais en esta partizon o pan e viño e dereyturas que ay en Santa Maria de Curroque pertenece a o mosteyro de Nogueira

 Iten poemos coesta dita partizon duas teigas de pan en Santa Vaya de Matalobos en que ahora mora Rodrigo con sus foros.

    Iten poemos mais en esta partizon o pan e viño de Bordons e una teiga de pan en Santa Maria de Samyeira que pertenece a o mosteyro de Nogueyra.

 Iten poemos mais en esta dita partizon o pan e vino que ha en Castro Gudin e pan que ha ena feligresia de S. Juan de Bayon

   Iten poemos mais en esta partizon una teiga de pan que ay no porto de Barcia en un lugar de S. Martiño.

    E esta partizon fica feita entre LOPO SANCHEZ E FERNAN YAÑES en vida de ambos e de cada un delles e porque sea certa firmamos ambos o dito Lopo Sanchez e Fernan Yañes dos nosos nomes. Lopo Sanchez e Fernan Yañes

  Esta partizon escrita a vintecinco dias de Junio ano do nacimento de nosso Señor Jesucristo de mil catrocentos vinteun anos. 

   A saluo fique a o dito Lopo Sanchez de presentar a yglesia de Santa Mariña Dozo quando a cada que bacare según ena sentencia que o senor arzobispo de Santiago e obispo de Tuy an dado e mais q.e se garden todas las cousas que son conteudas ena dita sentencia sin embargo de esta partizon e por mayor firmeza os ditos  Lopo Sanchez e Fernan Yañes  rogamos e mandamos a Alfonso Perez notario da vila de Pontevedra que firmase estas particioes según en este e contenido e poña en suas notas e rejistros para guarda de nos os ditos Lopo Sanzhez e Fernan Yañes.

  E toda a renda do padroadgo de Santa Mariña Dozo e o partan ambos de por medio e todas las heredades e viñas e cassas e direyturas que pertenecen o mosteyro de Nogueyra que aquí non ban declaradas fiquen a saluo que o partan por medio abendoo e cobrandoo por qualquer razon e por qualquer maneyra. 

  Testigos que a esto foron presentes e viron outorgar e firmar estas particioes de sus nomees a os dito Lopo Sanchez e Fernan Yañes: Rodrigo de Finstense, Pedro Barela e Diego Lopez e Jacome Martin e Ruy Prez, escudeyros do dito Lopo Sanchez e Rodrigo Alonsso de Nogueira e Fernando de Romay e Ruy Prego e Mosso Garcia Dardan e Alvaro Agulla e Vasco de Barrantes, escudeyros do dito Fernan Yanes e outros. 

   Fernando=Lopo Sanchez

   E a tal partizon que pertenece aparte de S. Juan

     Primeyramente o curral co pazo que esta a par do mosteyro con todas las cassas que estan derredor do curral do pazo do mosteyro. 

   Iten poemos en esta partizon a feligresia de S. Tomé e de San Lorenzo de Nogueyra con todas las direyturas pan e viño e señorio que pertenece a o mosteyro de Nogueyra con todos los omes fidalgos e lanceiros e labradores e moradores e pobladores nas ditas felegresias, salbamente dezimos de yglesias que vajan de por medio.

    Iten poemos mais en esta partizon Rial de Corbos que e na felegresia de Sta. Cruz de Castrelo que pertenece a o dito mosteyro con todo o señorio foros e direyturas e direytos e pan e viño e outras coussas que pertenecen a o dito mosteyro. 

   Iten le poemos mais cangralle con todo o pan e viño e direytura e eredades desde lo Castro de Agudelo asta la pedra de Sayans que pertenece a o dito mosteyro.

 Iten lo poemos mais a mita do porto de Cambados como bay o rego da fonte de Cambados a sopee a tomar da mau direyta cando entre a o lugar aparte a onde mora Martin Tacon e Ruy da Fonte con o lugar das Cortes con todas las eredades e viñas e monte como bay desde la fonte de Cambados según corre o rigueiro fasta o mar e fasta Fefiñans a onde se parte a eredad do mosteyro da eredad de Santiago, e aquel á quen ficar esta partizon que possa facer viñas e cassas sin embargo de outro sivir q.e lle cumpre.

 Iten poemos mais en esta partizon as bouzas do mosteyro como comenzan encima da vila asta o outeiro de Torcallo e toda a bouza longa como bay con suas amieyras.

    Iten mais con esta partizon as eredades de Alvarís. Iten poemos en esta partizon o moyño de Gonzalo Perez q.e pertenece a o mosteyro de Nogueyra.

  Iten poemos en esta partizon todo o pan e viño e direyturas a en Carral e na felegresia de Sta. Maria de Besomaño.

    Iten poemos en esta partizon duas teigas de pan que ay ena eredad de Sta. Maria de Portas, que pertenece a o mosteyro de Nogueyra.

    Iten poemos en esta partizon o lugar de Barrantiños que e na felegresia do Santo Andres de Barrantes que pertenece a o mosteiro de Nogueyra.

  Iten poemos mais en esta partizon as direyturas de San Vicensso de Oubiña de susso an que pertenece a o mosteyro de Nogueira. I

  ten poemos en esta partizon nove zeremis de pan que ay en San Martiño do Monte.

     Iten poemos mais en esta partizon todo o señorio desde Quintans con todo señorio e pan e direyturas que lle pertenece que son en ena felegresia de Salvador de Meis. 

  Esta partizon fica feyta entre Lopo Sanchez e Fernan Yañes en vida de ambos e de cada un deles e porque seja firmamos ambos o dito Lopo Sanchez e Fernan Yañes de nosos nomes esta partizon escrita e vinte e cinco dias de Junio etc...

   E yo Pedro Fiel escribano de su Magestad e del numero de la villa de Pontevedra e sus terminos e jurisdicciones por la Santa Iglesia de Santiago e arzobispo della mi señor esta dicha escriptura de partición viene fielmente por mi propia mano de las notas e rejistros que pasaron por ante Alfonso Perez notario publico que fué del numero de la dicha villa, difunto mi antecesor en cuyo oficio notas y registros yo sucedí donde queda por rejistro otro tanto como este a que me refiero la cual escribí e saqué de pedimiento del fiscal de su señoria ilustrisima por virtud de una compulsoria e mandamiento del Sr. Provisor de Santiago que para ello me fué notificado y ba escrito en dos ojas sin esta donde ba mi signo y ban rubricadas con mi rubrica acostrumbrada e por tanto la signé e firmé en testimonio de verdad. Pedro Fiel. notario.

No hay comentarios:

Publicar un comentario